EnglishHrvatskiRussian
 

 King Roulettes

Home   

  :: Asortiman
  :: Konkurentnost
  :: Kvaliteta
  :: Tvrtka
  :: Sajmovi
  :: Kontakt
  :: Mapa weba
  :: Slike
  :: Home

Posjetite na?e nove web stranice:

www.zvonimir-hitech.com

www.kingroulettes.com
King Roulettes - Novosti

Zapo?ela proizvodnja automatskih ruleta
Prototip ure?aja po prvi je puta prikazan u 4. mjesecu ove godine na internacionalnom sajmu casino Svet Zabavy u Pragu.

Od tada pa do kraja 2004. proizvod je pa?ljivo testiran te usavr?avan kako bismo danas mogli reci da je proizvod doveden na visoki nivo kvalitete i pouzdanosti prije samog po?etka prodaje.

Inovativni dizajn, male dimenzije, kompaktna konstrukcija, cilindar "King", vrhunska kvaliteta izrade, jednostavnost i funkcionalnost te najkonkurentnija cijena na tr?i?tu ovaj proizvod ?ine jedinstvenim.

?injenica da smo proizvo?a?i svih komponenti ovog ure?aja (cilindra, oplate, elektronike i softwera) pru?a nam nedosti?nu prednost u odnosu na konkurenciju.

Proizvod ?emo direktno krajnjim kupcima prodavati samo na podru?ju biv?e Jugoslavije dok je za ostala tr?i?ta predvi?eno da se proizvod prodaje samo distributerima i velikim kupcima koji su u stanju osigurati servis i korisni?ku podr?ku. Trenutno imamo rije?enu distribuciju za Rusiju, ?e?ku, Repubilku Irsku i Sjevernu Irsku dok smo za ostala tr?i?ta u potrazi za zainteresiranim partnerima.

Dovr?en razvoj krajnje elektronike i programa za automatski rulet
Dovr?etkom ovog projekta zaokru?ili smo na?u ponudu kompletne visoke tehnologije automatskog ruleta.

Proizvod je razvijan od kraja 2003 i danas za isti mo?emo re?i da je provjeren i visokokvalitetan proizvod.

Proizvod nudimo budu?im proizvo?a?ima automatskih ruleta u obliku licence.

Kupnjom licence za kori?tenje na?eg software-a i proizvodnju krajnje elektronike automatskog ruleta budu?i proizvo?a?i mogu jednostavno zaobi?i dugoro?an, skup i riskantan razvoj te sa proizvodnjom zapo?eti u rekordnom roku.

Na taj na?in proizvo?a? mo?e iskoristiti svoju trenutnu poziciju na tr?i?tu te posti?i nedosti?nu prednost pred konkurencijom a svoje resurse mo?e usmjeriti na dizajn i prodaju.

Konkurentnost proizvoda bazira se na ?injenici da je njegov razvoj podijeljen izme?u vi?e korisnika dok svatko tko takav proizvod razvija individualno nu?no mora snositi i njegove sto postotne tro?kove.
  Automated Gaming Technologies, Gotov?eva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, Tel/fax: 01 4670 684, e-mail: info@zvonimir.biz
POSJETITE NA?E NOVE WEB STRANICE! X

Po?tovani/a,
trenutno se nalazite na na?im starim web stranicama koje sadr?e stare i neva?e?e informacije i uskoro ?e biti uga?ene.

Molimo da posjetite na?e nove web stranice:

Tvrtka: www.cti.hr
Proizvodni program: www.kingroulettes.com

Ugodno surfanje :)